Jak se starat o varhany

Především s pokorou. Každý hudební nástroj má duši a o varhanách to platí ještě víc. Platí pravidlo, že varhaník se má přizpůsobit varhanám, nikoliv naopak.

Varhaník by měl o „svém“ nástroji vědět co nejvíce, aby byl schopen opravit nejběžnější drobné závady, které se mohou vyskytnout. Rozhodně by ale neměl přeceňovat své síly a neměl by se pouštět do složitějších oprav, zvláště těch, které vyžadují speciální nářadí. Amatér by se rovněž neměl pouštět do ladění píšťal (na vlastní oči jsem viděl barokní varhany, které kdysi nějaký místní koumák „naladil“ nejspíš kombinačkami, srdce by to jednomu urvalo).

Kresba: Pavel Černý

Co má ohlídat varhaník

Pokud se chystáme provádět nějakou opravu či údržbu, je nutností i slušností domluvit se se správcem farnosti, který za nástroj odpovídá. Na druhou stranu varhaník by měl (i ve svém zájmu) na nástroj tak trochu dohlížet. Zvláště je třeba hlídat nástroj před osobami nepovolanými (zamykat kůr), před zedníky, ale i „takyvarhanáři“, kteří se mohou objevit s „výhodnou“ nabídkou na „vylepšení“ čehosi na varhanách. Konkrétní povinnosti varhaníka, správce farnosti a organologa, jakož i zásady pro restaurování varhan jsou uvedeny v brožurce nazvané Interní normy péče o zvony, varhany, movité památky, archiválie a farní kroniky, vydané v roce 1999. Měli by ji mít v každé farnosti. Podle této normy má místní varhaník níže uvedené povinnosti (lehce zestručněno a přestylizováno):

  1. dbát na udržování čistoty v místech sání vzduchu do měchu. Neměl by se tam skladovat žádný bordel;
  2. dle možnosti chránit varhany před slunečními paprsky pronikajícími západním oknem (pokud je kůr na západní straně), nelépe zakrytím okna pevnou konstrukcí, nikoliv látkou, na které se drží prach;
  3. ohlídat, aby se v létě nevětral kostel. S teplým vzduchem proniká dovnitř vlhkost, která pak kondenzuje přesně tam, kde působí největší škody;
  4. hlídat varhany před průvanem, tedy zavírat dveře na kůr;
  5. hlídat varhany před červotočem, případné napadení oznámit;
  6. při malování kostela ohlídat, aby se lešení nepřipevňovalo k varhanní skříni a nestavěly stojky dovnitř stroje. Varhany by měly být svrchu zakryty pevnou konstrukcí, PVC fólie nestačí. Varhanář (nikoliv varhaník) by měl raději vyndat prospektové píšťaly. Před demontáží lešení by měly být nejprve vyluxovány podlážky, aby nečistota nepadala do varhan;
  7. dbát, by zedníci nezpracovali cihly tvořící zátěž zásobního měchu a naopak, aby na měchu nikdo nic neskladoval – změna tlaku vzduchu není libá našemu sluchu ani funkci nástroje (zejména, jde-li o pneumatiku);
  8. kontrolovat, jestli nezatéká do varhan;
  9. upozornit na to, aby se při rekonstrukci elektroinstalace nevedly po varhanní skříni vodiče či na ni nepřipevňovaly osvětlovací tělesa;
  10. dbát, aby nad hracím stolem ani v blízkosti prospektových píšťal nebylo umístěno sálavé topení. Mohly by popraskat a odloupat se potahy kláves či se rozladit píšťaly. K ohřevu varhaníka se doporučují přímotopné panely pod varhanní lavicí.

Správce farnosti kromě jiného zajišťuje údržbu nástroje, jeho ochranu proti poškození při pracech v kostele, všechny zamýšlené opravy musí hlásit diecéznímu organologovi, na ně pak musí mít smlouvu o dílo, fakturu za opravu může proplatit po jejím parafování organologem, dále hlídá varhany aby se v nich nikdo nehrabal a také má umožnit osobám řádně se školícím ve hře na varhany přístup k nástroji a přehrávání na něm.

Varhany v létě

Vlivem suchého horkého počasí může dojít k poklesu vlhkosti v kostele a nadměrnému vysušení dřevěných dílů varhan. To může mít za následek nefunkčnost nástroje, poškození zásuvkové vzdušnice, rozregulování mechanické traktury, nefunkčnost pneumatické traktury apod. Doporučuje se pořídit vlhkoměr a sledovat vlhkost v postoru u varhan. V případě poklesu vlhkosti začít zvlhčovat vzduch nejlépe velkoplošnými nádobami s vodou, zvlhčovacími přístroji nebo alespoň mokrými dekami zavěšenými okolo nástroje (u větších varhan lze i uvnitř). Vše s rozmyslem, abychom nenapáchali nějaké škody.

Materiály pro opravy varhan

Lepidla

Je-li potřeba na varhanách něco zalepit, v žádném případě nepoužívejte moderní lepidla! Už vůbec ne vteřinová či epoxidová. Znemožnili byste tím v budoucnu varhanáři rozbrat vámi „opravenou“ část nástroje a svým zásahem můžete znehodnotit díl pracující třeba již několik století! Jediným materiálem, který lze doporučit, je starý dobrý klíh.

Hřebíky

Není-li zbytí a je třeba někam zatlouct hřebík, je nutno použít hřebík mosazný. Opět jen tímto materiálem zajistíte možnost budoucího rozebrání. Ocelový hřebík brzy zkoroduje a kromě toho, že se sám rozpadne, nabyde na objemu, nelze jej vytáhnout a rez navíc pronikne do dřeva, které tím znehodnotí.

Varhanám prospívá, když se na ně hraje!

Varhany, na které se hraje málo nebo vůbec, rychle chátrají. Každý hudební nástroj má duši a o varhanách to platí ještě víc – potřebují pohladit.