Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - I. a II. fáze

Hudba, tanec - původně obřadní funkce, u všech kultur chybí vývoj (dáno od Boha) - vyjma Evropy
Impulzy k vývoji hudby (10.-12. stol.): notový zápis, zlidovění liturgie a hudby (františkáni)
Vývoj - síla i slabina křesťanství

Gregoriánský chorál

 • jednohlasý primárně latinský text, který vznikl pro liturgii v římském ritu
 • hudební oděv latinských textů římskokatolické liturgie
 • legenda o vzniku GCH (9. stol.): holubice (Duch sv.) šeptala chorál Řehořovi - okno do jiného světa - odhrnutí závěsu - zjevení (chorálu)Sv. Řehoř diktuje gregoriánský chorál (miniatura z Antifonáře ze St. Gallen, okolo roku 1000). Zdroj: Wikipedia

Filosofický systém ve 2. stol.: sedmero svobodných umění:

 • trivium: gramatika, rétorika, dialektika
 • quadrivium - zabývá se číslem: aritmetika, geometrie, astronomie, muzika (poměry čísel)
 • pozůstatky do baroka - oddělení hudební teorie a praxe

 • období ilegality církve - do r. 313 (Edikt milánský) liturgická improvizace (zpěv i obřady), ale nechybí bohosl. slova a slavení poslední večeře
 • liturgie se koná v domech prominentních křesťanů

Prameny:

 • židovský bohoslužebný zpěv - pro zpěv responzoriální
 • antická hudba a hudební teorie - vzniká antifonální způsob zpěvu, sylabický hymnus

Nejstarší zpěvy:

 • žalmy - improvizovaly se
 • hymny - Gloria in excelsis Deo, Te Deum Laudamus
 • zpěv Ubi caritas et amor - Kde je opravdová láska (na Zelený čtvrtek)
 • hymnus z Oxyrhynchu, 3. stol. - nejstarší hudební památka

 • 313 - 8. stol.
 • vystoupení církve z ilegality
 • vznik kostelů - vzor bazilika, klasické trojlodí (nebo až 5 - 7 lodí)
 • první křesťanské misie do Evropy (ze středomoří)
 • 476 zánik Římské říše
 • zpěv - Schola cantorum - zal v Římě asi v 5. stol., vzor pro ostatní
 • centrum křesťanství se přesouvá na západ (z katolického hlediska), mění se liturgický jazyk - řečtina nahrazována latinou
 • krystalizace liturgických typů: ambroziánský, galikánský, mozarabský, insulární (irský), beneventský beneventský, starořímský

Sv. Ambrož (Ambrosius)

 • biskup milánský, 4. stol.
 • potíral ariánskou herezi (hudbou - lid svým zpěvem prokázal jednotu)
 • ambroziánský hymnus - strofický, jednoduché nápěvy, poslední sloka oslavuje Tojici

Sv. Benedikt z Nursie

 • 480-547, otec západního mnišství
 • založil klášter Montecassino (konec starověku - v Aténách zaniká Platónská akademie)
 • základy monastického officia

Sv. Řehoř Veliký

 • papežem 590-604
 • legendární tvůrce gregoriánského chorálu (autorem ale není)
 • reforma starořímského chorálu, zpěvy pro liturgický rok - základ propria, zpěvy jsou tříděny a fixovány - konec liturgické improvizace

Ambroziánský chorál

 • ambroziánský - jeden z nejstarších západních liturgických typů
 • orientální vlivy, čtvrttóny, glisanda
 • rozkvět v 4.-5. stol., nejstarší zápisy 10.-11. stol., dodnes v Milánské diecézi (upravený)

Galikánský chorál

 • na území římské provincie Galie (Lyon, Marseille, klášt. Cluny), minimum zpráv
 • hymny
 • v 8. stol. zakázán, galikánská liturgie nahrazena římskou

Mozarabský chorál

 • na území římské provincie Hispania
 • pěvecká technika - zpěv krkem - jako muezíni z minaretu
 • rozkvět v 7.-8. stol., zánik v 11. stol., mozarabská liturgie dodnes zachována v kapli katedrály v Toledu

Insulární (irský) chorál

 • na území římské provincie Britannia
 • insulární liturgie nahrazena římskou již v 7. stol.

Beneventský chorál

 • biskupství Benevento (J Itálie)
 • "evropská" podoba
 • rozkvět 7. stol., zánik v 11. stol.

Starořímský (římský) chorál

 • římská liturgie vzniká ve 4. stol.
 • předstupeň gregoriánského chorálu (ale ten nevzniká v Římě)
 • starořímský chorál nahrazen gregoriánským až v 11. stol. (politickým centrem byla Galie)

 • 7. stol. - Řehoř I., Honorius I., Řehoř II.
 • vzniká zpěv Kyrie eleison - z řeckých litanií
 • do liturgie hymnus Gloria in excelsis Deo
 • zpěv Alleluia před evangeliem
 • do liturgie zpěv Agnus Dei
 • vzniká princip propria - proměnných částí mše (až didaktické, vede k zesvětštění liturgie)

-PM-

 1. Mešní řád (ordo missae)
 2. Zpěvy mešního propria (proprium missae)
 3. Zpěvy ordinária (ordinarium missae)
 4. Zpěv a hudba při svátostech
 5. Zpěv a hudba při jiných bohoslužbách
 6. Liturgický rok
 7. Velikonoční triduum
 8. Okruh velikonoční (mimo tridua)
 9. Okruh vánoční
 10. Liturgické mezidobí (tempus per annum) a slavnosti Páně
 11. Proprium de sanctis - svátky svatých
 12. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - I. a II. fáze
 13. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - III. a IV. fáze
 14. Vývoj hudebního zápisu gregoriánského chorálu
 15. Systém gregoriánských modů
 16. Druhy gregoriánského chorálu, psalmodie
 17. Sekundární vrstva gregoriánského chorálu - tropy a sekvence
 18. Chrámová hudba vícehlasá - rané formy
 19. Chrámová hudba vícehlasá - ars antiqua, ars nova, ars subtilior, anglický vícehlas
 20. Liturgická hudba 15. až 16. stol.