Liturgické mezidobí (tempus per annum) a slavnosti Páně

 • po II. Vatikánském koncilu zjednodušení
 • 2 části, 33-34 týdnů, liturgická barva zelená
 • centrum slavení liturgie - neděle (památka na vzkříšení Krista)

Slavnosti Páně - ideové (devoční) - obsahem není konkrétní událost, ale myšlenka

 • neděle následující po seslání Ducha sv.
 • otázka podstatná hlavně ve 4.-5. stol. - bludné hereze popíraly Trojici (arianismus - Bůh je jediný)
 • sv. Benedikt zařadil v doxologii "Sláva Otci i Synu i Duchu svatému"
 • ambroziánské hymny - na konci trojiční sloka
 • písně: 515 (Jako dítky k Otci svému - 2. sloka)

 • "Boží tělo", ve čtvrtek po slavnosti nejsv. Trojice
 • slavnost pochází ze 13. stol., duchovní otec sv. Tomáš Aquinský
 • může být sekvence Lauda Sion Salvatore (nepovinná) - 717
 • průvody (nejsou povinné)

 • 2. pátek po Božím těle
 • pochází z 19. stol
 • vhodné písně 728, 702, 715, adorace, litanie k srdci Ježíšovu (dle místních zvyklostí)
 • Srdce Panny Marie - památka v sobotu po tomto svátku

 • poslední neděle v mezidobí
 • nejmladší slavnost, zavedena 1925 při příležitosti 1600. výročí koncilu v Niceji (325)
 • písně: 707

 • 6. 8. Proměnění Páně
 • 14. 9. Povýšení sv. Kříže
 • slavnost výročí posvěcení kostela (pokud není známo datum, slaví se v neděli po svátku sv. Havla (16. 10.))
 • slavnost posvěcení Lateránské baziliky (bazilika maior)
 • slavnost Petra a Pavla (Vatikán - bazilika maior ... a ty další už jsou minor)
 • slavnost Santa maggiore v Římě
 • slavnost výročí posvěcení katedrály (v každé diecézi)

-PM-

 1. Mešní řád (ordo missae)
 2. Zpěvy mešního propria (proprium missae)
 3. Zpěvy ordinária (ordinarium missae)
 4. Zpěv a hudba při svátostech
 5. Zpěv a hudba při jiných bohoslužbách
 6. Liturgický rok
 7. Velikonoční triduum
 8. Okruh velikonoční (mimo tridua)
 9. Okruh vánoční
 10. Liturgické mezidobí (tempus per annum) a slavnosti Páně
 11. Proprium de sanctis - svátky svatých
 12. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - I. a II. fáze
 13. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - III. a IV. fáze
 14. Vývoj hudebního zápisu gregoriánského chorálu
 15. Systém gregoriánských modů
 16. Druhy gregoriánského chorálu, psalmodie
 17. Sekundární vrstva gregoriánského chorálu - tropy a sekvence
 18. Chrámová hudba vícehlasá - rané formy
 19. Chrámová hudba vícehlasá - ars antiqua, ars nova, ars subtilior, anglický vícehlas
 20. Liturgická hudba 15. až 16. stol.