Okruh velikonoční (mimo tridua)

4 hlavní části:

1. slavnost světla

 • žehnání ohně, zapálen paškál jáhen (popř. kněz) nese svíci do kostela, zpívá 3x "Světlo Kristovo" okouření paškálu, jáhen (příp. kněz nebo i laik - může i žena) zpívá exultét (chvalozpěv svíci) - prastarý zpěv, podle 1 z legend je autorem sv. Augustin

2. bohoslužba slova

 • max. 7 čtení, ale musí být vždy 3. čtení (o přechodu Rudým mořem), žalmy
 • slavnostní preludium a Gloria
 • modlitba, epištola (sv. Pavel), aleluja, evangelium

3. křestní obřady

 • litanie ke všem svatým - zpívat rychle (lid dozpívává a sólista už do toho začne), rozdíl jestli je nebo není křest
 • žehnání vody, zpěv Prameny velebte Pána
 • křty, po každém jednotl. křtu může schola zazpívat antifonu
 • obnova křestního vyznání
 • kropení lidu, zpěv Viděl jsem pramen vody
 • může být též biřmování, může biřmovat kněz

4. slavení eucharistie

 • jako obvykle
 • závěrečné obřady - Ite misa est, alleluia, alleluia
 • na konec zpěv Regina Coeli (Vesel se nebes Královno - 407)

 • sekvence Victimae paschali laudes (Velikonoční oběti), povinná (chorální nebo česky - MZ, Olejník, nebo 406 (zazpívat celou) - před aleluja)
 • začíná doba velikonoční, 50 dní (7 týdnů, 8 nedělí - poslední Seslání Ducha sv.)

 • prvních 8 dní, končí 2. nedělí velikonoční (Božího milosrdenství - též Dominica in albis (poslední den, kdy mohli novokřtěnci do kostela v bílém = symbol čistoty) n. Dominica Quasimodogeniti - podle vstupního zpěvu)
 • všechny dny statut svátku, je Gloria, 1 čtení, nepovinná sekvence

 • 40. den po Neděli Zmrtvývhvstání Páně
 • píseň 415 (Vstoupil Pán v slávu nebeskou)

 • 50. den po Neděli Zmrtvývhvstání Páně, letnice (původně židovský svátek)
 • píseň 421 (Kristus seslal těšitele)
 • povinná sekvence Veni Sancte Spiritus, nebo alespoň 422
 • lze slavit vigílii

 • 40 dní, kající období, není Gloria ani Aleluja
 • první zmínky o postu: 4. stol., koncil Nicejský

Popeleční středa (Feria IV. in cinerum)

 • není Kyrie ani úkon kajícnosti - je nahrazen obřadem popelce (po homílii)
 • popelec - požehnání popela (z kočiček požehnaných na Květnou neděli), označení věřících, zpívá se žalm nebo jiný kající text, není vhodné zpívat o kříži

6 nedělí:

 • 4. neděle - Laetare - radostná (růžová liturgická barva)
 • 5. neděle - Iudica - smrtná, pašijová
 • 6. neděle - Dominica in palmis - květná

Květná neděle

3 možnosti:

 • začátek mimo hlavní kostel (ve filiálním, v kapli, u kříže,...), průvod
 • bez průvodu - začíná se v kostele pod kůrem
 • jednoduchý vstup - jako úplně normální mše, ale nemá to být ta hlavní

Průběh:

 • obřad žehnání ratolestí: evangelium, krátká homílie, žehnání
 • průvod do kostela, zpěv: hymnus Gloria laus et honor nebo 318 - Kriste Králi (není vhodné Ježíši Králi)
 • zpěv před ev.: Christus factus est (Kristus stal se poslušným až k smrti)
 • pašije - Marek/Matouš/Lukáš (A/B/C)

Svatý týden

čtvrtek ráno - missa chrismatis (křižmová) - v katedrále za účasti všech kněží diecéze, žehnání olejů:

 • katechumenorum (pomazání před křtem)
 • křižmo (při křtu, biřmování)
 • infirmorum (pro pomazání nemocných)

-PM-

 1. Mešní řád (ordo missae)
 2. Zpěvy mešního propria (proprium missae)
 3. Zpěvy ordinária (ordinarium missae)
 4. Zpěv a hudba při svátostech
 5. Zpěv a hudba při jiných bohoslužbách
 6. Liturgický rok
 7. Velikonoční triduum
 8. Okruh velikonoční (mimo tridua)
 9. Okruh vánoční
 10. Liturgické mezidobí (tempus per annum) a slavnosti Páně
 11. Proprium de sanctis - svátky svatých
 12. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - I. a II. fáze
 13. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - III. a IV. fáze
 14. Vývoj hudebního zápisu gregoriánského chorálu
 15. Systém gregoriánských modů
 16. Druhy gregoriánského chorálu, psalmodie
 17. Sekundární vrstva gregoriánského chorálu - tropy a sekvence
 18. Chrámová hudba vícehlasá - rané formy
 19. Chrámová hudba vícehlasá - ars antiqua, ars nova, ars subtilior, anglický vícehlas
 20. Liturgická hudba 15. až 16. stol.