Zpěv a hudba při jiných bohoslužbách

velmi stará (2. stol., vznik v oblasti Egypta, Sýrie - samostatní mniši v poušti), v 6. stol. se stává součástí řehole řádu sv. Benedikta, zpěv žalmů a čtení z Písma

Části:

 • matutinum - ve 2 h ráno, nejdelší (1,5-2 hod., maiorus)
 • laudes - ranní chvály - při východu slunce (maiorus)
 • prima - v 6 h (minorus)
 • tertia - v 9 h (minorus)
 • sexta - ve 12 h (minorus)
 • nona - v 15 h (minorus)
 • vesprae - nešpory - při západu slunce (maiorus)
 • completorium - kompletář - před spaním (minorus)

horae maiorus/minorus (hodinky velké a malé - podle délky)

Ve středověku mniši promodlili (tj. také prozpívali) 6-7 h denně.

Officium:

 • základ: žalmy (laudes, vesprae - 4 žalmy s antifonami)
 • responsorium
 • krátká čtení z Písma sv.
 • kantika - lyrický text; Kantikum kantikorum (Píseň písní) a 3 novozákonní: Zachariášovo (ranní chvály), Panny Marie (nešpory), Simeonovo (kompletář)
 • texty: v breviáři

Hlavní změny po koncilu:

 • národní jazyk (nepovinně)
 • zrušeno matutinum, nahrazeno motlitbou se čtením
 • zrušena prima
 • změněn pořádek
 • místo 5 žalmů jen 3 a změněny texty antifon
 • zpívané officium koncil nevyřešil, většina řádů zpívá předkoncilní

Možnosti:

 • náhrada za mši sv. - chybí eucharistická modlitba, po přímluvách je rovnou Otčenáš
 • spojení s jiným obřadem - svátost, pohřeb, žehnání (varhan, lavic, obět. stolu,...)
 • bohoslužba slova s rozšířenou hudební složkou - varianta duchovního koncertu, doporučeno v době adventní a postní, může být pojata velmi volně - např. prokládání čtení z Písma s hudbou, vhodné je určité tématické zaměření

 • při mši nebo mimo mši sv.
 • písně 921-5, zpívá se aleluja
 • regionální odlišnosti
 • závěr - vynáší se rakev
 • písně: Matičko Kristova, velikonoční (po celý rok), nejsou vhodné mariánské (Ave Maria není čístě mariánský text, jde o offertorium 4. neděle adventní)
 • liturgické rozdíly: doba velikonoční/mimo velik., pohřeb dospělého/dítěte, pokřtěného/nepokřtěného - různá čtení, jiný žalm a aleluia

Requiem

kombinace propria a ordinaria, skládána obvykle k určité příležitosti (oslava velikosti zemřelého - jsou spíše slavnostní, monumentální), vhodné spíše ke mši za zemřelé

Součásti:

 • introitus
 • Kyrie
 • Dies irae (sekvence, dnes je zrušená, ale lze ji hrát) - bývá to nejdelší část
 • offertorium Domine Jesu Christe
 • Sanctus
 • Agnus
 • communio Lux aeternam (Světlo věčné ať mu svítí)

-PM-

 1. Mešní řád (ordo missae)
 2. Zpěvy mešního propria (proprium missae)
 3. Zpěvy ordinária (ordinarium missae)
 4. Zpěv a hudba při svátostech
 5. Zpěv a hudba při jiných bohoslužbách
 6. Liturgický rok
 7. Velikonoční triduum
 8. Okruh velikonoční (mimo tridua)
 9. Okruh vánoční
 10. Liturgické mezidobí (tempus per annum) a slavnosti Páně
 11. Proprium de sanctis - svátky svatých
 12. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - I. a II. fáze
 13. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - III. a IV. fáze
 14. Vývoj hudebního zápisu gregoriánského chorálu
 15. Systém gregoriánských modů
 16. Druhy gregoriánského chorálu, psalmodie
 17. Sekundární vrstva gregoriánského chorálu - tropy a sekvence
 18. Chrámová hudba vícehlasá - rané formy
 19. Chrámová hudba vícehlasá - ars antiqua, ars nova, ars subtilior, anglický vícehlas
 20. Liturgická hudba 15. až 16. stol.