Zpěv a hudba při svátostech

Svátost = smysly vnímatelná znamení neviditelné Boží milosti

 • iniciační (uvedení do křesťanského života): křest (baptisma), eucharistie, biřmování (confirmatio)
 • stavovské: manželství, kněžství
 • ostatní: smíření, pomazání nemocných

Křest

 • křtí se ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého
 • křest krví - když je někdo zabit pro víru
 • křest dítěte - bud´ beze mše sv. nebo při mši sv.
 • křest dospělého - větš. při vigílii na bílou sobotu
 • křtem je nahrazeno Credo, odpadá Kyrie (je obřad přivítání a následuje Gloria), v praxi ale nutno domluvit

Svátosti se mohou udělovat:

 • ve mši - po kázání
 • beze mše sv. - pak je vstupní obřad, bohoslužba slova, svátost, závěrečný obřad

Křest: tématika Velikonoční (např. sborová skladba), podobně beze mše sv. (může být žalm, aleluja jako při mši)

1. přijímání dětí: z hlediska výběru hudby nic výjimečného

Biřmování: přijímají se zvláštní dary Ducha sv., v praxi probíhá při mši sv., uděluje biskup (při křtu dospělých může biřmovat kněz), nejvhodnější termín na slavnost Seslání Ducha sv. (popř. velikonoční neděle, event. i neděle v mezidobí), tématika zpěvů: k Duchu sv.

Svátost smíření: může být i společný obřad (se soukromou zpovědí), tématika písní kající, závěr veselejší, může být i Kyrie, ale ne Gloria, vždy nutná domluva s knězem

Pomazání nemocných: bývá 1x ročně společné pomazání nemocných, např. 11. února - památka Panny Marie Lurdské, tématika zpěvů: mariánské písně

Kněžství: bývá 1x ročně v katedrále, celebruje biskup nebo vyšší, délka mše asi 4 hod.; obřad: vzývání Ducha sv. (422) - litanie ke všem sv. (adepti kněžství leží na zemi) - konsekrační modlitba (biskup, adepti kn. leží) - vkládání rukou (účastní se všichni přítomní kněží, předepsáno TICHO) - oblékání kněžského roucha (hraje se responzorium k oblékání - např. Olejník) - předávání obětních darů (víno, chléb, pokračuje responzorium k oblékání) - pozdravení pokoje (zvláštní responzorium) - obětní průvod a pokračuje mše sv. (k přijímání bývá Te Deum); podobně probíhá jáhenské svěcení

Manželství: při mši sv. povinné Gloria (kdykoliv, neboť v postě nejsou svatby vhodné), mimo mši je to podobné (odpadá eucharistická modlitba, nemusí být Kyrie, Gloria); výběr hudby: vyloučit lidové a populární písně či operní árie; svatební pochod nenahrazuje vstupní zpěv

-PM-

 1. Mešní řád (ordo missae)
 2. Zpěvy mešního propria (proprium missae)
 3. Zpěvy ordinária (ordinarium missae)
 4. Zpěv a hudba při svátostech
 5. Zpěv a hudba při jiných bohoslužbách
 6. Liturgický rok
 7. Velikonoční triduum
 8. Okruh velikonoční (mimo tridua)
 9. Okruh vánoční
 10. Liturgické mezidobí (tempus per annum) a slavnosti Páně
 11. Proprium de sanctis - svátky svatých
 12. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - I. a II. fáze
 13. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - III. a IV. fáze
 14. Vývoj hudebního zápisu gregoriánského chorálu
 15. Systém gregoriánských modů
 16. Druhy gregoriánského chorálu, psalmodie
 17. Sekundární vrstva gregoriánského chorálu - tropy a sekvence
 18. Chrámová hudba vícehlasá - rané formy
 19. Chrámová hudba vícehlasá - ars antiqua, ars nova, ars subtilior, anglický vícehlas
 20. Liturgická hudba 15. až 16. stol.