Zpěvy ordinária (ordinarium missae)

z lat. ordo - řád

 • vzniklo z litanií asi ve 4.-5. stol., text řecký - pokud se zpívá řecky, výslovuj ch (Christe)
 • původně bylo 3x Kyrie, 3x Christe, 3x Kyrie - symbolika Trojice
 • při každé mši, po úkonu kajícnosti

Kyrie lze nahradit:

 • 3. způsobem úkonu kajícnosti
 • asperges
 • popelec (Popeleční středa)
 • při křtu
 • na Hromnice - průvod s žehnáním svící
 • Květná neděle
 • při kněžském svěcení

 • původně vánoční hymnus (zpěv andělů při narození Krista)
 • začíná ihned po Kyrie
 • zpívá se mimo dobu adventní a postní: neděle, svátky, slavnosti a při někt. významných událostech, nově též při svatbě

 • křesťanské vyznání víry, text starý asi 1 700 let, součástí mše od 11. stol.
 • nicejsko-cařihradské vyznání víry - delší, starší text, může se zpívat nebo recitovat
 • apoštolské vyznání víry - kratší, recituje se
 • použ. o slavnostech a nedělích, může být nahrazeno obřadem křestním nebo při biřmování

 • po prefaci - společné oslavné zvolání, součást eucharistické modlitby
 • text: mix Starého a Nového zákona: Svatý... (Izaiáš - Hymnus Cherubínů), Požehnaný... (Matouš - vjezd Krista do Jeruzaléma)
 • ve mši asi od r. 400, ve 14.-15. stol. se rozděluje na Sanctus a Benedictus (kvůli délce kompozic), po 2. Vatikánském koncilu opět spojeno do jednoho zpěvu

 • pozůstatek z litanií (jako Kyrie)
 • zpěv k lámání chleba, lze opakovat vícekrát (pokud lámání trvá delší dobu), na konci vždy Daruj nám pokoj

 

Všechny části ordinária tvoří hudební druh zvaný missa (mše)

Problémy v dnešní liturgii: délka kompozice, určitých částí (credo, sanctus) se musí zúčastnit lid (předepsáno, lze dojednat výjimku)

-PM-

 1. Mešní řád (ordo missae)
 2. Zpěvy mešního propria (proprium missae)
 3. Zpěvy ordinária (ordinarium missae)
 4. Zpěv a hudba při svátostech
 5. Zpěv a hudba při jiných bohoslužbách
 6. Liturgický rok
 7. Velikonoční triduum
 8. Okruh velikonoční (mimo tridua)
 9. Okruh vánoční
 10. Liturgické mezidobí (tempus per annum) a slavnosti Páně
 11. Proprium de sanctis - svátky svatých
 12. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - I. a II. fáze
 13. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - III. a IV. fáze
 14. Vývoj hudebního zápisu gregoriánského chorálu
 15. Systém gregoriánských modů
 16. Druhy gregoriánského chorálu, psalmodie
 17. Sekundární vrstva gregoriánského chorálu - tropy a sekvence
 18. Chrámová hudba vícehlasá - rané formy
 19. Chrámová hudba vícehlasá - ars antiqua, ars nova, ars subtilior, anglický vícehlas
 20. Liturgická hudba 15. až 16. stol.